WOHI.nl
echt iets voor jou

Verpleegkunde en ziekenverzorging

 1. Doen wat werkt !

  Doen wat werkt !

  M. van der Burgt - Nederlands - Paperback - 6 april 2004

  € 41,99

  Gezondheidsvoorlichting en –bevordering (GVO) en preventie vormen samen een specifieke verpleegkundige competentie. In deze praktische handleiding komen alle aspecten van (groeps)voorlichting aan bod. Het boek gaat uit van de huidige praktijk van gezondheidsvoorlichting door verpleegkundigen. Door de vele voorbeelden in dit boek kan elke verpleegkundige situaties en problemen uit de eigen beroepspraktijk herkennen. Er is gekozen voor een praktische benadering. Zo behandelt het boek de actiepunten voor het verzorgen van een voorlichtingsbijeenkomst en het ontwikkelen van een lokaal gezondheidsproject. Door de methodische benadering en het presenteren van evidence en good practice levert het boek een bijdrage aan de verdere professionalisering van de verpleegkundige op het gebied van gezondheidsvoorlichting. Voorbeelden en interviews maken de theorie van gezondheidsvoorlichting inzichtelijk en praktisch bruikbaar. Programmavoorbeelden, evaluatieformulieren en checklists zijn opgenomen als hulpmiddelen voor de verpleegkundige praktijk. Met dit boek kan de verpleegkundige direct aan de slag. Meer info
 2. De rol van verpleegkundigen bij medische beslissingen rond het levenseinde

  De rol van verpleegkundigen bij medische beslissingen rond het levenseinde

  A. van Bruchem-van de Scheur - Nederlands - Paperback - 4 november 2004

  € 32,00

  Aan medische beslissingen rond het levenseinde wordt in onze samenleving veel aandacht gegeven. Artsen staan daarbij vaak in het middelpunt van de belangstelling. Hun handelen en opvattingen zijn ook beschreven in diverse onderzoeksrapporten. Over de rol van verpleegkundigen is veel minder bekend. Met dit boek wordt gepoogd het hiaat op te vullen door het handelen, de verantwoordelijkheid en de opvattingen van verpleegkundigen ten aanzien van verschillende typen medische beslissingen rond het levenseinde in kaart te brengen. Daartoe werden verpleegkundigen uit ziekenhuizen, de thuiszorg en verpleeghuizen geïnterviewd over hun ervaringen en meningen. Vervolgens werden met behulp van een vragenlijst nadere gegevens verzameld met betrekking tot hun ervaringen en opvattingen bij euthanasie, hulp bij zelfdoding en bij pijn- en andere symptoombestrijding met de dood als nevenbedoeling. In het boek wordt van dit onderzoek verslag gedaan. Daarbij worden vergelijkingen gemaakt tussen de diverse zorgsectoren en knelpunten gesignaleerd met betrekking tot communicatie en samenwerking. Andere thema's zijn gewetensbezwaren, instellingsrichtlijnen en de taken, rechtspositie en scholingsbehoeften van verpleegkundigen. Er wordt een gedetailleerd beeld geschetst van de betrokkenheid van verpleegkundigen bij medische beslissingen rond het levenseinde en indirect ook van het functioneren van instellingen en het handelen van artsen in deze gevoelige materie. De gegevens voor dit rapport zijn verzameld in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Alle auteurs zijn werkzaam aan de Universiteit Maastricht. Drs. Ada van Bruchem-van de Scheur, verplegingswetenschapper, is als onderzoeker verbonden aan het Instituut voor Gezondheidsethiek en de Sectie Gezondheidsethiek en Wijsbegeerte. Dr. Arie van der Arend, gezondheidsethicus, is als universitair docent verbonden aan de Sectie Gezondheidsethiek en Wijsbegeerte. Prof.dr. Cor Spreeuwenberg is hoogleraar Eerste en tweedelijns zorg voor chronisch zieke patiënten. Prof.mr. Frans van Wijmen is hoogleraar Gezondheidsrecht. Prof.dr. Ruud ter Meulen is hoogleraar Wijsbegeerte en directeur van het Instituut voor Gezondheidsethiek. Meer info
 3. Basisverpleegkunde basiswerk V&V, niveau 4 en 5

  Basisverpleegkunde basiswerk V&V, niveau 4 en 5

  J.A.M. Kerstens - Nederlands - Hardcover - 9 september 2006

  € 75,99

  Basisverpleegkunde geeft een systematisch overzicht van alle facetten van de basiszorg: de meest omvangrijke zorgverlening in de gezondheidszorg. Het boek behandelt de verschillende rollen van de verpleegkundige bij het verlenen van de basiszorg. Daarbij zijn de gezondheidspatronen van Gordon als uitgangspunt genomen. Elk hoofdstuk in Basisverpleegkunde is opgebouwd volgens de fasen van het methodisch systematisch handelen van de verpleegkundige. Na een algemene oriëntatie op het gezondheidspatroon is er ruime aandacht voor het verzamelen van gegevens, verpleegkundige diagnosen en verpleegproblemen, beoogde resultaten, interventies en evaluatie. Het boek bevat daarbij handige verwijzingen naar de verschillende domeinen van het verpleegkundig handelen, zoals de beroepscontext, het plannen van verpleegkundige zorg, preventie en GVO, coördinatie en continuïteit en kwaliteitszorg. Verder worden er illustratieve voorbeelden van evidence–based verplegen en diverse best practices gegeven. Tot slot zijn in het laatste hoofdstuk de integrale aspecten van de basiszorg gebundeld. Basisverpleegkunde biedt de lezer een compleet basispakket aan kennis en vaardigheden over basiszorg. Bovendien is aan elk hoofdstuk een literatuurlijst toegevoegd, voor verdere verdieping. Meer info
 4. Verpleegtechnisch handelen Deel 1 medicijnen Werkcahier kwalificatieniveau 3

  Verpleegtechnisch handelen Deel 1 medicijnen Werkcahier kwalificatieniveau 3

  Nederlands - Paperback - 11 juli 2008

  € 30,99

  Werkcahier incl. cd-rom Medicijnen Meer info
 5. Zakboek Werkbegeleiden in Zorg en Welzijn

  Zakboek Werkbegeleiden in Zorg en Welzijn

  Nicolien van Halem - Nederlands - Paperback - 13 juni 2008

  € 21,99

  In competentiegericht onderwijs bepalen leerlingen grotendeels zelf wat zij willen leren. In dit onderwijs is ook toetsing in de praktijksituatie belangrijker geworden. Deze veranderingen zorgen ervoor dat een leerling een ander soort begeleiding nodig heeft. De werkbegeleider heeft een nieuwe rol gekregen: die van coach en beoordelaar. Competentiegericht begeleiden vraagt om maatwerk. Dat betekent dat de begeleidingsstijl moet worden afgestemd op de leerstijl van een leerling. Dit is voor de werkbegeleider een nieuwe uitdaging. Het Zakboek werkbegeleiden in zorg en welzijn geeft werkbegeleiders in de sector zorg en welzijn toepasbare adviezen voor het begeleiden van leerlingen in de competentiegerichte beroepspraktijkvorming. Dit handzame zakboek helpt u de werkbegeleiding in de dagelijkse praktijk verder te ontwikkelen. Meer info
 6. Immuno-/targeted-therapie

  Immuno-/targeted-therapie

  Nederlands - Paperback - 21 september 2008

  € 59,95

  n dit boek worden de laatste nieuwe ontwikkelingen binnen de immuno- en targeted therapie beschreven. Per geneesmiddel wordt informatie gegeven over het werkingsmechanisme, de indicaties en wijze van toediening en wordt ingegaan op de bijwerkingen en de specifieke aandachtspunten voor de zorg. 'Immuno-/targeted therapie in de hemato-/oncologische zorg' levert een bijdrage aan de verdere professionalisering van de (oncologie)verpleegkundigen en andere zorgverleners waardoor de zorg voor de patiënt die wordt behandeld met immuno-/targeted therapie verbetert. Dit boek is tot stand gekomen door de Special Interest Group Immuno-/Targeted Therapy, V&VN oncologie. Meer info
 7. Persoonlijke hygiëne Kwalificatieniveau 5 Werkcahier

  Persoonlijke hygiëne Kwalificatieniveau 5 Werkcahier

  Nederlands - Paperback - 13 juli 2006

  € 33,99

  Werkcahier inclusief cd-rom Basiszorg en cd-rom Persoonlijke hygiëne Meer info
 8. Lichaamsbeweging Kwalificatieniveau 4 Werkcahier

  Lichaamsbeweging Kwalificatieniveau 4 Werkcahier

  Nederlands - Paperback - 15 augustus 2006

  € 28,99

  Werkcahier incl. cd-rom Lichaamsbeweging Meer info
 9. Lichaamsbeweging hbo Kwalificatieniveau 5

  Lichaamsbeweging hbo Kwalificatieniveau 5

  Nederlands - Paperback - 23 augustus 2006

  € 29,99

  Werkcahier incl. cd-rom Lichaamsbeweging Meer info
 10. Persoonlijke hygiëne Kwalificatieniveau 4 Werkcahier

  Persoonlijke hygiëne Kwalificatieniveau 4 Werkcahier

  Nederlands - Paperback - 13 juli 2006

  € 33,99

  Werkcahier inclusief cd-rom Basiszorg en cd-rom Persoonlijke hygiëne Meer info
 11. Klinische zorg rondom de vaatpatient

  Klinische zorg rondom de vaatpatient

  Nederlands - Paperback - 17 oktober 2007

  € 60,99

  De zorg voor vaatpatiënten is in twintig jaar aanzienlijk veranderd. Fascinerende technische ontwikkelingen hebben grote invloed gehad op zowel de diagnostiek als de behandeling van patiënten met vaatziekten. Daarnaast worden vaatpatiënten meer en meer behandeld door multidisciplinaire teams bestaande uit medische specialisten van verschillende disciplines en beroepsbeoefenaars met een verpleegkundige achtergrond. Voor gespecialiseerde verpleegkundigen ontstaan dan ook nieuwe rollen. Taken van artsen worden overgenomen door nieuwe categorieën beroepsbeoefenaars, zoals 'nurse practitioners' en 'physician assistants'. Deze ontwikkelingen vinden nu hun weerslag in dit eerste Nederlandstalig handboek over vasculaire geneeskunde. Klinische zorg rondom de vaatpatiënt belicht de zorg voor patiënten met arteriële en veneuze vaatziekten zowel vanuit medisch als verpleegkundig oogpunt. Elk hoofdstuk begint met een casusbeschrijving en alle secties over specifieke vaatziekten worden afgesloten met een samenvatting van verpleegkundige aspecten. Meer info
 12. Ontwikkelingsgerichte zorg voor de pasgeboren baby

  Ontwikkelingsgerichte zorg voor de pasgeboren baby

  J.M. Wielenga - Nederlands - Paperback - 31 augustus 2006

  € 36,00

  Dit boek geeft een overzicht van de normale ontwikkeling van de baby. Hierin komen de pre- en postnatale ontwikkeling, het gedrag en de zintuiglijke ontwikkeling aan de orde. Dit boek biedt daarmee een handvat voor de observatie van het gedrag van de pasgeboren baby in relatie met zijn omgeving en zijn zorgverleners. De uitgave beschrijft evidence-based interventies om de groei en ontwikkeling van de baby op positieve wijze te ondersteunen. Tevens biedt het de professionele zorgverleners de noodzakelijke stappen om deze zienswijze te integreren in de dagelijkse praktijk. Meer info
 13. Pathologie

  Pathologie

  IJ. Jüngen - Nederlands - Hardcover - 30 september 2006

  € 49,99

  In het basiswerk Pathologie worden de pathologische verschijnselen verklaard vanuit de fysiologie. De student leert de verschijnselen en complicaties van ziekten te herkennen, te interpreteren en er adequaat op te reageren. Daarnaast wordt uitvoerig ingegaan op de werking en bijwerkingen van verschillende soorten medicatie om deze te kunnen herkennen en interpreteren.

  Het basiswerk Pathologie is zorgvuldig afgestemd op Medische fysiologie en anatomie. Het boek biedt de student (en de al afgestudeerde beroepsbeoefenaar) een gedegen basiskennis. De opbouw van het boek ondersteunt het proces waarbij eigen observaties en interpretaties worden gekoppeld aan de medische kennis. Studenten leren zo te beredeneren welke stappen genomen moeten worden in het verpleegkundig handelen. Meer info
 14. Werkcahier kwalificatie 5 Medicijnen

  Werkcahier kwalificatie 5 Medicijnen

  Nederlands - Paperback - 24 augustus 2006

  € 28,99

  Vaardigheden in inhoudelijke analyses: • het toedienen van medicijnen - algemeen • het toedienen van een subcutane injectie • het toedienen van een intramusculaire injectie • het toedienen van neusdruppels • het toedienen van druppels in de gehoorgang • het toedienen van oogdruppels en het appliceren van oogzalf • het vaginaal toedienen van medicijnen • het toedienen van medicijnen d.m.v. inhalatie Vaardigheden in studieopdrachten: • informeren over medicijngebruik • instrueren over medicatie • instructieplan opstellen • omgaan met angst voor prikken. Op de thematische cd-rom Medicijnen staan filmfragmenten over de verschillende manieren van het toedienen van medicatie. Bijvoorbeeld van het injecteren en inhaleren. Tevens is achtergrondinformatie opgenomen die van belang is bij verantwoord kunnen handelen met medicatie. Meer info
 15. Triage en spoedeisende hulp

  Triage en spoedeisende hulp

  Nederlands - Paperback - 7 december 2006

  € 31,25

  Vaak zijn de uitvoerende diensten van politie marechaussee, brandweer en stadswacht als eerste ter plaatse bij ongevallen of incidenten. Weten hoe te handelen in de periode die overbrugd moet worden tot medische hulp is gearriveerd, kan het verschil maken tussen leven en dood. Triage - prioriteiten stellen - is hierbij van vitaal belang. 'Triage en spoedeisende hulp' biedt u handvatten om in deze eerste minuten adequaat op te treden, zowel bij kinderen als volwassenen, zowel bij ongevallen met als met meerdere slachtoffers. Dit boek sluit aan bij de cursus 'Triage en spoedeisende hulp' die Opleidingsinstituut Rescue door het gehele land verzorgt. De uitgave is op maat gemaakt voor de uitvoerende diensten op het gebied van openbare orde en veiligheid. Rescue Nederland BV Wijnstraat 96e Postbus 21985 3001 AZ Rotterdam e-mail info@rescue.nl www.rescue.nl Meer info
 16. Kruisinfecties HBO Niveau 5 Werkboek

  Kruisinfecties HBO Niveau 5 Werkboek

  Nederlands - Paperback - 29 juli 2006

  € 28,99

  Vaardigheden in inhoudelijke analyses:
  • handen wassen en desinfecteren
  • steriel materiaal openen en ermee omgaan
  • steriele handschoenen aan– en uittrekken
  • isolatiekleding aan– en uittrekken

  Vaardigheden in studieopdrachten:
  • adviseren over preventieve maatregelen rondom kruisinfecties
  • cliënten informeren over mogelijke besmettingswegen
  • materialen en middelen reinigen en desinfecteren
  • materiaal voor bacteriologisch onderzoek opvangen
  • assisteren tijdens het aseptisch handelen
  • principes hanteren tijdens het aseptisch handelen
  • de gewenste isolatiemaatregelen bepalen
  • verschillende isolatiemaatregelen toepassen
  • cliënten informeren over verschillende isolatiemaatregelen
  • maatregelen toepassen na contact met besmet materiaal
  • beschermde maatregelen toepassen voor contact met besmet materiaal.

  Op de cd–rom Kruisinfecties staan filmfragmenten over isolerende maatregelen, hygiëne, omgaan met steriel materiaal en desinfecteren van de huid. Verder is achtergrondinformatie opgenomen over het voorkomen van kruisinfecties. Daarnaast is informatie over hygiëne, infecties en informatie vanuit de microbiologie op deze cd–rom te vinden. Verder is er een zelftoets opgenomen met verschillende evaluatievragen Meer info
 17. Zorg rondom COPD

  Zorg rondom COPD

  Nederlands - Paperback - 17 november 2006

  € 57,99

  Zorg rondom COPD is een belangrijke aanwinst in de reeks Zorg rondom. Dit eerste naslagwerk voor verpleegkundigen beschrijft op een overzichtelijke manier wat COPD is en hoe de behandeling ervan in de zorg kan worden ingevuld, op zowel epidemiologisch, medisch als psychosociaal gebied.COPD (chronisch obstructieve longziekte, zoals chronische bronchitis en emfyseem) krijgt de laatste jaren steeds meer aandacht - en niet zonder reden. COPD is immers een van de meest voorkomende ziekten met dodelijke afloop en het aantal patiënten stijgt nog steeds. Door deze ontwikkeling wordt de professionalisering van de longverpleegkundige steeds belangrijker. Zorg rondom COPD wil enerzijds een bijdrage leveren aan de (bij) scholing van de (long) verpleegkundige en anderzijds de kwaliteit van de zorg aan de COPD-patient helpen verbeteren. Meer info
 18. De expertverpleegkundige

  De expertverpleegkundige

  Nederlands - Paperback - 19 april 2007

  € 33,99

  De expertverpleegkundige Wat is een expertverpleegkundige, ook wel (advanced) nurse practitioner genoemd? De functie van deze nieuwe beroepsgroep is nog (bijna) nergens volledig uitgekristalliseerd. Op heldere en goed beargumenteerde wijze wordt daarom in dit boek uiteengezet wat deze verpleegkundige van andere verpleegkundigen onderscheidt. Wetenschappelijke en filosofische inzichten verschaffen een breed spectrum aan perspectieven waaruit wordt geput om deze in Nederland nog nieuwe rol transparant te omschrijven. In dit boek zijn de belangrijkste basisprincipes van de advanced nursing practice bijeengebracht. Aan bod komen onder meer de normatieve basis en beroepsethiek, de reflectieve praktijk, de verschillende rollen, klinische besluitvorming en deskundigheidsbevordering, risicomanagement en de kwaliteit van zorg. Meer info
 19. Fysiologie en anatomie

  Fysiologie en anatomie

  C.A. Bastiaanssen - Nederlands - Hardcover - 1 juli 2007

  € 99,99

  Verpleegkundigen baseren hun handelen grotendeels op geneeskundige gegevens. Om deze gegevens juist te kunnen interpreteren, is een goede theoretische en praktische kennis van de fysiologie en anatomie nodig. Het basiswerk Fysiologie en anatomie geeft inzicht in de fysiologische en anatomische processen, en is een uitstekende basis om pathologische verschijnselen bij de patiënt te leren herkennen, interpreteren en hier adequaat op te reageren. Onder fysiologie verstaan we de wetenschap van de verrichtingen van het menselijk lichaam en de functies van de verschillende onderdelen. De anatomie houdt zich bezig met het bestuderen van de bouw van het menselijk lichaam. In dertien hoofdstukken komen de verschillende onderdelen van fysiologie en anatomie aan de orde. Van circulatie tot zenuwstelsel, van zintuigen tot voortplanting: Fysiologie en anatomie geeft een compleet overzicht. De stof is logisch ingedeeld en sluit uitstekend aan bij het handelen in de praktijk. Het boek is bovendien rijk geïllustreerd. Deze uitgave verschijnt in de serie Basiswerken en is erop gericht de student voldoende kennis en inzicht te geven om op professionele wijze het beroep van verpleegkundige uit te oefenen. De opbouw van de serie Basiswerken stimuleert het koppelen van eigen observaties en interpretaties aan medische kennis. Meer info
 20. Interne geneeskunde

  Interne geneeskunde

  J.T.E. de Jong - Nederlands - Hardcover - 30 augustus 2007

  € 71,99

  Om op professionele en verantwoorde wijze verpleegkundige zorg te kunnen verlenen moet een hbo–verpleegkundige beschikken over gedegen kennis van de interne geneeskunde. In het boek Interne geneeskunde worden de belangrijkste aspecten van de interne geneeskunde beschreven vanuit verpleegkundig perspectief. Er is aandacht voor kennis, maar ook voor vaardigheden en attitude. De zorgsituaties (met daarbinnen omschreven verpleegsituaties) staan daarbij steeds centraal. Het klinisch redeneren om een verantwoorde diagnose te stellen was vroeger met name het terrein van de arts. De laatste jaren is het inzicht ontstaan dat ook verpleegkundigen dit altijd al deden. Het werd alleen anders benoemd. Hoofdstuk 1 behandelt daarom het klinisch redeneren vanuit een verpleegkundig oogpunt. In de overige hoofdstukken komen de voornaamste onderwerpen uit de interne geneeskunde aan de orde: infectieziekten, reumatische ziekten, bloed, bloedvaten en hart, longziekten, spijsvertering, nieren en urinewegen, en het hormonaal stelsel. Het basiswerk Interne geneeskunde volgt het gelijknamige boek uit de BGO–reeks op. Meer info
 21. Kindergeneeskunde

  Kindergeneeskunde

  D. Mul - Nederlands - Hardcover - 14 augustus 2007

  € 56,99

  Een kind in het ziekenhuis is een bijzondere patiënt. Dat uit zich in het spectrum aan ziektebeelden (bijvoorbeeld allerlei aangeboren afwijkingen) en in de verschillende ontwikkelingsfasen waarin kinderen zich bevinden. Beide bepalen de benadering van het kind in de spreekkamer en de diagnostische route. Voor elke leeftijd moet daar steeds weer naar gekeken worden: wat is de waarschijnlijkheid voor een kind van deze leeftijd op het hebben van een bepaald ziektebeeld, hoe interpreteer je een laboratoriumwaarde bij deze specifieke patiënt? Daarnaast is een kind onderdeel van een gezin, met soms bange en bezorgde ouders. Groei en ontwikkeling spelen een centrale rol in de kindergeneeskunde. In het basiswerk Kindergeneeskunde komt een selectie van ziektebeelden bij kinderen aan bod. Gekozen is voor ziektebeelden die je in de algemene praktijk tegenkomt, maar soms ook voor zeldzamere ziekten die boeiend zijn in uitingsvorm of pathofysiologische achtergrond. Na een algemene inleiding wordt onder meer aandacht besteed aan de deelgebieden neonatologie, ademhaling, hematologie, gastro-enterologie, urologie, endocrinologie, het bewegingsapparaat, infectie en afweer, kinderneurologie en dermatologie. Kindergeneeskunde is de opvolger van het gelijknamige boek uit de BGO-reeks Meer info
 22. Anatomie en fysiologie

  Anatomie en fysiologie

  C.A. Bastiaanssen - Nederlands - Hardcover - 17 oktober 2007

  € 92,99

  Verpleegkundigen baseren hun handelen grotendeels op geneeskundige gegevens. Om deze gegevens juist te kunnen interpreteren, is een goede theoretische en praktische kennis van de anatomie en fysiologie nodig. Het basiswerk Anatomie en fysiologie geeft inzicht in de anatomie en in fysiologische processen, en is een uitstekende basis om pathologische verschijnselen bij de patiënt te leren herkennen, interpreteren en hier adequaat op te reageren. De anatomie houdt zich bezig met het bestuderen van de bouw van het menselijk lichaam. Onder fysiologie verstaan we de wetenschap van de verrichtingen van het menselijk lichaam en de functies van de verschillende onderdelen. In dertien hoofdstukken komen de verschillende onderdelen van anatomie en fysiologie aan de orde. Van circulatie tot zenuwstelsel, van zintuigen tot voortplanting: Anatomie en fysiologie geeft een compleet overzicht. De stof is logisch ingedeeld en sluit uitstekend aan bij het handelen in de praktijk. Het boek is bovendien rijk geïllustreerd. Meer info
 23. Algemene ziekteleer

  Algemene ziekteleer

  IJ. Jüngen - Nederlands - Hardcover - 9 juni 2007

  € 71,99

  Verpleegkundige zorg is gericht op het verlichten van de last van ziekte. Als verpleegkundige leer je in de eerste plaats goed en gericht observeren. Welke klachten en gedragingen presenteert de patiënt? Wat zie je? Je leert verschijnselen te herkennen en te interpreteren, zodat je bij de uitoefening van je beroep op de juiste wijze kunt reageren. Daarvoor is gedegen theoretische en praktische kennis nodig van de anatomie, fysiologie en ziekteleer. In het basiswerk Algemene ziekteleer worden de belangrijkste verschijnselen en complicaties van ziektes behandeld. Het eerste deel is algemeen van karakter en behandelt ziektekunde en geneeskunde, gezondheid, ziekte en ziekteverloop, medische microbiologie, immunologie en oncologie. In het tweede deel staat het klinisch observeren centraal. Aan bod komen onder andere veranderingen en afwijkingen aan de huid, cyanose, het spijsverteringskanaal, neurologische symptomen en slaapstoornissen. Algemene ziekteleer sluit aan op het basiswerk Anatomie en fysiologie, waarin de basis wordt gelegd voor een goed begrip van de ziekteleer. Dit boek volgt Algemene ziekteleer uit de BGO-reeks op. Meer info
 24. Voorbehouden handelingen MBO

  Voorbehouden handelingen MBO

  Nederlands - Paperback - 1 januari 2006

  € 35,99

  In dit cahier komen het uitvoeren van een venapunctie voor bloedafname, het inbrengen van een perifeer infuus, het toedienen van medicatie continue intraveneus, het toedienen van een bolusmedicatie intraveneus en het toedienen van continue spinale pijnbestrijding aan de orde. Dit zijn voorbehouden handelingen die in de Wet BIG zijn opgenomen. Daarnaast komen de zogenoemde risicovolle handelingen aan de orde als het verzorgen van een centraal-veneuze katheter en het aansluiten van een infuus op een centraal-veneuze katheter met een implanteerbaar poortsysteem. In dit cahier zul je je tevens gaan verdiepen in het voorkomen van complicaties en het waarom van de genoemde handelingen. Meer info
 25. Uitwendige therapieën

  Uitwendige therapieën

  Ina Emous-van der Kooij - Nederlands - Paperback - 1 augustus 2009

  € 24,90

  De nachten waren zo onrustig. Als ons kind dan eindelijk ingeslapen was, was het maar van korte duur. Zeker driemaal per nacht wakker, soms met een nachtmerrie. De arts schreef een kamille buikkompres voor. De verpleegkundige had het ons aangeleerd. Nu is het kompres een trouwe metgezel in de nacht. Het heeft eraan bijgedragen dat de rust weerkeerde. We hebben een vrolijker meisje terug gekregen. Dit boek beschrijft concrete richtlijnen voor het uitvoeren van de verschillende uitwendige therapieën in de vorm van wikkels, kompressen en baden. Uit-wendige therapieën hebben tot doel de eigen herstelkrachten van de patiënt te ondersteunen en te versterken. Aan de huid wordt een applicatie of bad aangeboden. De huid werkt hier als zin-tuigorgaan. De uitwendige therapie dankt zijn werkzaamheid aan het vermogen van de huid om waar te nemen. Naast het praktische deel biedt dit boek interessante achtergronden over het drieledig en vierledig mensbeeld, de zeven levensprocessen, de huid en het ritme. Van even groot belang zijn de bijdragen over verdere (zelf)scholing van verpleegkundigen, verzorgenden en mantelzorgers. In de Nederlandse gezondheidszorg vind je deze uitwendige therapieën in de eerstelijnszorg, in de zorg voor zieken thuis, heilpedagogische instituten, verzorgingshuizen, verpleeghuizen, ziekenhuizen, verslavingszorg, psychiatrie en hospices. Daar waar in deze situ-aties genezing niet mogelijk is, kun je bij pijn en ongemak de kwaliteit van leven verbeteren. Door de grote toegankelijkheid kan iedereen met de inhoud van dit praktische boek aan de slag. Meer info

Artikelen 201 tot 225 van 502 in totaal

per pagina

Tabel  Lijst 

Van hoog naar laag sorteren

Daarom wohi

 • Goedkoopste warenhuis
 • Meer dan 320.000 artikelen
 • Vertrouwde topmerken
 • Unieke vondsten
 • Veilig 
 • Bestellen zonder account
 • Achteraf betalen
 • Snelle bezorging 
 • Gratis verzending vanaf € 19,= *) 
 • Gratis retourneren 
 • Bloemen & Boeken altijd gratis verzending