WOHI.nl
echt iets voor jou

Verpleegkunde en ziekenverzorging

 1. Palliatieve zorg, stervensbegeleiding, rouwbegeleiding

  Palliatieve zorg, stervensbegeleiding, rouwbegeleiding

  Nederlands - Paperback - 20 april 2004

  € 34,50

  In Vlaanderen en Nederland is Palliatieve zorg, stervensbegeleiding, rouwbegeleiding een standaardwerk geworden voor deskundige, palliatieve hulpverleners in de thuiszorg en in het ziekenhuis. Omwille van zijn groot succes wordt dit boek regelmatig herwerkt. Het wil een waardevolle geactualiseerde en vooral praktische gids zijn voor al wie op deskundige wijze hulp wil verlenen aan patiënten of naastbestaanden. Decennia lang hebben wij dood en sterven zoveel mogelijk uit ons bewustzijn gebannen, maar sinds eind vorige eeuw staan dood en sterven opnieuw in het midden van de belangstelling. Therapeutische hardnekkigheid en ongevraagde actieve levensverkorting worden maatschappelijk niet aanvaard terwijl progressief meer belang gehecht wordt aan aangepaste palliatieve zorg, stervensbegeleiding en rouwbegeleiding, zowel door patiënten als hulpverleners. De recente euthanasiewetten in België en Nederland laten in welbepaalde omstandigheden actieve levensverkorting op vraag van de patiënt toe. Er moeten bij het levenseinde dus geïndividualiseerde medische beslissingen genomen worden met zeer belangrijke implicaties. Dit vergt bij alle betrokkenen aangepaste kennis, vaardigheden en attitudes die ofwel nog geheel ontbreken ofwel nog verder moeten ontwikkeld worden. Dit boek reikt deskundigen de gegevens aan om zich in deze vaardigheden verder te ontplooien. Meer info
 2. Verpleegkundig woordenboek Nederlands-Frans Frans-Nederlands

  Verpleegkundig woordenboek Nederlands-Frans Frans-Nederlands

  Levv - Nederlands - Paperback - 9 maart 2005

  € 49,95

  Op de grens tussen het Nederlandse en Franse taalgebied zijn veel Nederlandssprekende verpleegkundigen die op de een of andere manier een taalgrens moeten overbruggen. Of zij nu alleen met het Nederlands of tweetalig zijn grootgebracht, het correct vertalen van verpleegkundige terminologie blijkt vaak lastig. Gek genoeg bestond er tot op heden geen speciaal woordenboek voor verpleegkundigen. Alleen daarom al is dit woordenboek uniek. Het Verpleegkundig Woordenboek Nederlands-Frans/Frans-Nederlands bevat ruim 8000 woorden, met name op het vakgebied van de verpleging, maar ook op het gebied van andere disciplines relevant voor verpleegkundigen: (woorden met betrekking tot de geneeskunde, medische biologie, anatomie, psychologie en sociologie.) Bovendien bevat het woordenboek begrippen op het terrein van professionalisering, onderzoeksmethodologie en beleid. Dit woordenboek is nadrukkelijk niet alleen geschikt voor verpleegkundigen, maar is ook handig voor studenten, onderzoekers en beleidsmakers. Vooral in de praktijk van alledag zal dit boek zijn vruchten afwerpen: het uitleggen van aandoeningen of diagnoses aan Franssprekende cliënten, patiënten en collega's, voor bij het invullen van formulieren, enzovoort. Met behulp van bijgevoegde cd-rom kan het woordenboek ook via de computer geraadpleegd worden. Meer info
 3. Van lood naar goud

  Van lood naar goud

  C. van Well - Nederlands - Paperback - 18 oktober 2004

  € 20,00

  Een 'onedele' materie -zoals lood- omzetten in edelmetaal -goud!-: dat was al de ambitie van de vroegmiddeleeuwse alchemisten. Ze faalden jammerlijk. Toch is het mogelijk om de begeerde transformatie te bewerkstelligen, zij het in overdrachtelijke zin. Dit boek gaat over mensen die een bijzondere 'last' in hun privé-leven hebben getrotseerd en vervolgens een minstens zo bijzonder 'succes' hebben gemaakt van hun bestaan. * Je zult als 12-jarige maar geconfronteerd worden met de diagnose 'hersentumor'. En desondanks op je 18de (zonder 'genezen'-verklaring op zak) beginnen aan een artsenstudie, met een heel volwassen en relativerende levensvisie. * Hoe bestaat het dat uit een eenzaam en verwaarloosd kind van zes (met een aan alcohol verslaafde moeder) niet alleen een puber met anorexia groeit die te vroeg van huis wegloopt maar uiteindelijk ook een wijze vrouw die coach en hulpverlener is van kinderen en volwassenen. * Kan iemand die de gevangenis vele malen van binnen heeft gezien, die gedeald heeft in LSD en amfetaminen, na zijn 35ste nog de Sociale Academie doen om vervolgens preventieve voorlichting te geven aan jongeren? Het zijn levensverhalen met diep 'insnijdende gebeurtenissen'. Biografieën van zuivere levenskunstenaars. Het gaat natuurlijk niet om heiligen of om éendimensionale rolmodellen. Maar wel om mensen die aan den lijve ervaren hebben wat existentiële dialectiek is: het diepe dal van de ellende dat ligt vóór de top van de innerlijke verrijking. Hun zo treurig begonnen levensloop stemt tot optimisme. Omdat niet het steeds weer vallen telt, zoals Confucius al zei, maar het steeds weer opstaan. Cornelie van Well is een begenadigd auteur. Zij schreef eerder interview-boeken over 'extreem kleine mensen' (ten onrechte wel 'lilliputters' genoemd), over familieleden van mensen met schizofrenie en over de veeleisende wereld van de mantelzorgers. Haar opleiding tot humanisticus geeft haar de juiste achtergrond en ze heeft bovendien een heel empatische benadering van de mensen die ze wil portretteren. Naast het schrijven van boeken heeft zij een praktijk voor levensvragen. Meer info
 4. Mevrouw Cornel

  Mevrouw Cornel

  M. van den Berge-Kajuffa - Nederlands - Paperback - 6 oktober 2004

  € 16,99

  Deze casus gaat over mevrouw Cornel, een 55-jarige vrouw die opgenomen wordt op een chirurgische afdeling in verband met een uterusextirpatie. Na de operatie is het ook de bedoeling dat mevrouw Cornel op korte termijn wordt nabestraald. In deze casus leer je zorgvragers verplegen die als gevolg van gynaecologische kanker een operatie hebben ondergaan. Ook leer je wat er komt kijken bij de behandeling van gynaecologische kanker Meer info
 5. De heer Belfort

  De heer Belfort

  J. van Meteren - Nederlands - Paperback - 24 augustus 2004

  € 16,99

  Zorgcategorie: Geriatrische zorgvrager

  Setting: Het geriatrisch netwerk

  Korte inhoud
  Deze casus gaat over meneer Belfort en zijn dementie. De verschillende fasen van dementie, de achtergrond en rol van de familie en omgeving komen aan bod, evenals het geriatrisch netwerk van de huisarts, thuiszorg, het algemeen ziekenhuis, de GAAZ, het verpleeghuis en de alternatieve woongroepvormen Meer info
 6. Nicolien van den Broeken Deelkwalificatie 411 Werkboek

  Nicolien van den Broeken Deelkwalificatie 411 Werkboek

  A. Gelton - Nederlands - Paperback - 17 augustus 2004

  € 18,99

  Zorgsetting: Kinderen en jeugdigen
  Setting: Kraamafdeling
  Korte inhoud
  Nicolien van den Broeken is verpleegkundige en werkzaam op de kinderafdeling van een algemeen ziekenhuis. Op deze afdeling krijgt zij te maken met kinderen met zeer verschillende zorgbehoeften. Dit heeft te maken met de verschillende ontwikkelingsfasen waarin deze kinderen zich bevinden en de diversiteit van opnames op een kinderafdeling. Zo heeft Nicolien te maken met chronisch zieke kinderen, kinderen met een levensbedreigende aandoening, met psychosomatische problematiek en met acute en geplande opnames. Bovendien spelen ouders een belangrijke rol op een kinderafdeling. Zij participeren in de zorg voor hun kind en kunnen 24 uur per dag aanwezig zijn. Dit betekent voor de verpleegkundige dat zij naast de zorg voor het kind, een taak heeft in de begeleiding van de ouders. Meer info
 7. Mevrouw Martens 4 409 Werkboek

  Mevrouw Martens 4 409 Werkboek

  Nederlands - Paperback - 30 juli 2004

  € 18,99

  Zorgcategorie: Psychiatrische zorgvrager
  Setting: Thuiszorg
  Korte inhoud:
  Mevrouw Martens is een vrouw van 63 jaar, die zich midden in een moeilijke periode van haar leven bevindt. Een aantal jaren geleden overleed, na een korte periode van ziek zijn, haar echtgenoot. Zij waren toen meer dan vijfendertig jaar getrouwd. In de eerste jaren leek mevrouw Martens zich met hulp van haar dochters en kleinkinderen goed te herstellen. Maar nu worstelt ze met het verlies van haar man. Zij heeft veel van hem gehouden en heeft veel verdriet om het gemis. Daarnaast mist ze een doel om voor te leven. Mogelijk heeft mevrouw Martens deze ingrijpende gebeurtenis in haar leven toch niet goed kunnen verwerken. Het is haar niet gelukt om de draad weer op te pakken en om inhoud te geven aan haar leven. Zij bevindt zich in een vicieuze cirkel, waar ze op eigen kracht niet meer uit komt. Hierdoor is niet alleen haar stemming somber, maar is ze ook lichamelijk verzwakt. Meer info
 8. Basiszorg 5 302 Reageren bij ongevallen en bewaken vitale functies Werkcahier

  Basiszorg 5 302 Reageren bij ongevallen en bewaken vitale functies Werkcahier

  S. van den Brink - Nederlands - Paperback - 18 oktober 2004

  € 30,99

  In dit werkcahier staat het leren van een aantal veel gehanteerde observatietechnieken centraal, te weten: het bepalen van lichaamstemperatuur, hartslag, ademhaling en bloeddruk. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan de zogenaamde eerste hulp handelingen. Inhoud - Het meten van de lichaamstemperatuur en het observeren van de hartslag en de ademhaling - Het meten van bloeddruk - Stoornissen in de vitale functies en reanimatie - Acute hulp bij bloedverlies - Hulp bij diverse wonden en vergiftigingen - Zelfevaluatietoets en trainingsbijeenkomst - Practicum Meer info
 9. Warme zorg, warme woorden

  Warme zorg, warme woorden

  Marjan van den Berg - Nederlands - Paperback - 11 augustus 2004

  € 21,95

  In de laatste twintig jaar spreken we in de zorg vaak met woorden die komen uit de wereld van de economie en het bedrijfsleven. Een zakelijke taal waaruit de menselijke warmte is verdwenen. Dit terwijl zorgverleners aandacht, tijd, geduld, meeleven, betrokkenheid, kortom warmte, juist als onmisbaar ervaren in hun werk. Hierop mag en kan niet worden bezuinigd. In Warme zorg, warme woorden staat Marinus van den Berg stil bij de taal die de betrokkenheid van de zorgverlener erkent. Warme woorden zijn, volgens de auteur, krachtig en maken meer los bij patiënten. Ze wekken enthousiasme, ze bezielen. Warme woorden zijn niet 'soft', zoals sommigen denken, ze zijn eerder 'cool'. Ze horen daarom thuis in het hart van de zorg. Warme zorg, warme woorden is een ideaal geschenk voor mensen die in de zorg werken. Marinus van den Berg is pastor in het Rotterdamse verpleeghuis Anthonius IJsselmonde. Hij heeft vele boeken geschreven over verlieservaringen en rouwverwerking voor mensen die in de zorg werken of ermee te maken hebben. Meer info
 10. Validation

  Validation

  N. Feil - Nederlands - Paperback - 5 april 2004

  € 26,50

  Validation is een methode om te communiceren met demente bejaarden.
  Deze methode werd in 1989 in Europa ingevoerd en is sindsdien, net als elke vorm van menselijke ontwikkeling, gerijpt.

  In deze nieuwe druk zijn de meest recente ontwikkelingen in zowel theorie en praktijk van als het onderzoek naar Validation verwerkt. Ook nieuwe ontwikkelingen op het terrein van de psychogeriatrie zijn daarin betrokken. Over andere methoden die vaak gebruikt worden in de omgang met demente bejaarden (zoals b.v. reminiscentie, realiteitsori ntatie, remotivatie en snoezelen) is een heel nieuw hoofdstuk toegevoegd.

  Validation wordt gezien als een proces dat groeit naarmate vertrouwen en intimiteit toenemen. De toepassing ervan begint met het cre ren van een veilige omgeving waarin zich een vertrouwensrelatie kan ontwikkelen.
  Het middel daartoe is, zonder oordeel, de persoonlijke werkelijkheid van de ander te verkennen. Dit leidt tot een empathische uitwisseling van gevoelens, waardoor de bejaarde cli nt gemotiveerd wordt zich verbaal of non-verbaal te uiten en het gevoel van eigenwaarde weer toeneemt.

  De belangstelling voor Validation duurt onverminderd voort, daarvan getuigt de behoefte aan deze 5e druk. Validation sluit aan op ontwikkelingen die
  in Nederland al heel lang gaande waren, en heeft de reeds ontwikkelde inzich-ten en zorgpraktijken naar een hoger plan getild.

  Beeldmateriaal en interactieve oefeningen op de bij dit boek behorende
  CD-Rom maken deze nieuwe druk toegankelijk voor iedereen die met demente bejaarden omgaat. Meer info
 11. Doen wat werkt !

  Doen wat werkt !

  M. van der Burgt - Nederlands - Paperback - 6 april 2004

  € 41,99

  Gezondheidsvoorlichting en –bevordering (GVO) en preventie vormen samen een specifieke verpleegkundige competentie. In deze praktische handleiding komen alle aspecten van (groeps)voorlichting aan bod. Het boek gaat uit van de huidige praktijk van gezondheidsvoorlichting door verpleegkundigen. Door de vele voorbeelden in dit boek kan elke verpleegkundige situaties en problemen uit de eigen beroepspraktijk herkennen. Er is gekozen voor een praktische benadering. Zo behandelt het boek de actiepunten voor het verzorgen van een voorlichtingsbijeenkomst en het ontwikkelen van een lokaal gezondheidsproject. Door de methodische benadering en het presenteren van evidence en good practice levert het boek een bijdrage aan de verdere professionalisering van de verpleegkundige op het gebied van gezondheidsvoorlichting. Voorbeelden en interviews maken de theorie van gezondheidsvoorlichting inzichtelijk en praktisch bruikbaar. Programmavoorbeelden, evaluatieformulieren en checklists zijn opgenomen als hulpmiddelen voor de verpleegkundige praktijk. Met dit boek kan de verpleegkundige direct aan de slag. Meer info
 12. De rol van verpleegkundigen bij medische beslissingen rond het levenseinde

  De rol van verpleegkundigen bij medische beslissingen rond het levenseinde

  A. van Bruchem-van de Scheur - Nederlands - Paperback - 4 november 2004

  € 32,00

  Aan medische beslissingen rond het levenseinde wordt in onze samenleving veel aandacht gegeven. Artsen staan daarbij vaak in het middelpunt van de belangstelling. Hun handelen en opvattingen zijn ook beschreven in diverse onderzoeksrapporten. Over de rol van verpleegkundigen is veel minder bekend. Met dit boek wordt gepoogd het hiaat op te vullen door het handelen, de verantwoordelijkheid en de opvattingen van verpleegkundigen ten aanzien van verschillende typen medische beslissingen rond het levenseinde in kaart te brengen. Daartoe werden verpleegkundigen uit ziekenhuizen, de thuiszorg en verpleeghuizen geïnterviewd over hun ervaringen en meningen. Vervolgens werden met behulp van een vragenlijst nadere gegevens verzameld met betrekking tot hun ervaringen en opvattingen bij euthanasie, hulp bij zelfdoding en bij pijn- en andere symptoombestrijding met de dood als nevenbedoeling. In het boek wordt van dit onderzoek verslag gedaan. Daarbij worden vergelijkingen gemaakt tussen de diverse zorgsectoren en knelpunten gesignaleerd met betrekking tot communicatie en samenwerking. Andere thema's zijn gewetensbezwaren, instellingsrichtlijnen en de taken, rechtspositie en scholingsbehoeften van verpleegkundigen. Er wordt een gedetailleerd beeld geschetst van de betrokkenheid van verpleegkundigen bij medische beslissingen rond het levenseinde en indirect ook van het functioneren van instellingen en het handelen van artsen in deze gevoelige materie. De gegevens voor dit rapport zijn verzameld in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Alle auteurs zijn werkzaam aan de Universiteit Maastricht. Drs. Ada van Bruchem-van de Scheur, verplegingswetenschapper, is als onderzoeker verbonden aan het Instituut voor Gezondheidsethiek en de Sectie Gezondheidsethiek en Wijsbegeerte. Dr. Arie van der Arend, gezondheidsethicus, is als universitair docent verbonden aan de Sectie Gezondheidsethiek en Wijsbegeerte. Prof.dr. Cor Spreeuwenberg is hoogleraar Eerste en tweedelijns zorg voor chronisch zieke patiënten. Prof.mr. Frans van Wijmen is hoogleraar Gezondheidsrecht. Prof.dr. Ruud ter Meulen is hoogleraar Wijsbegeerte en directeur van het Instituut voor Gezondheidsethiek. Meer info
 13. Basisverpleegkunde basiswerk V&V, niveau 4 en 5

  Basisverpleegkunde basiswerk V&V, niveau 4 en 5

  J.A.M. Kerstens - Nederlands - Hardcover - 9 september 2006

  € 75,99

  Basisverpleegkunde geeft een systematisch overzicht van alle facetten van de basiszorg: de meest omvangrijke zorgverlening in de gezondheidszorg. Het boek behandelt de verschillende rollen van de verpleegkundige bij het verlenen van de basiszorg. Daarbij zijn de gezondheidspatronen van Gordon als uitgangspunt genomen. Elk hoofdstuk in Basisverpleegkunde is opgebouwd volgens de fasen van het methodisch systematisch handelen van de verpleegkundige. Na een algemene oriëntatie op het gezondheidspatroon is er ruime aandacht voor het verzamelen van gegevens, verpleegkundige diagnosen en verpleegproblemen, beoogde resultaten, interventies en evaluatie. Het boek bevat daarbij handige verwijzingen naar de verschillende domeinen van het verpleegkundig handelen, zoals de beroepscontext, het plannen van verpleegkundige zorg, preventie en GVO, coördinatie en continuïteit en kwaliteitszorg. Verder worden er illustratieve voorbeelden van evidence–based verplegen en diverse best practices gegeven. Tot slot zijn in het laatste hoofdstuk de integrale aspecten van de basiszorg gebundeld. Basisverpleegkunde biedt de lezer een compleet basispakket aan kennis en vaardigheden over basiszorg. Bovendien is aan elk hoofdstuk een literatuurlijst toegevoegd, voor verdere verdieping. Meer info
 14. Cursusboek Bedrijfshulpverlening Kind & omgeving

  Cursusboek Bedrijfshulpverlening Kind & omgeving

  Nederlands - Paperback - 4 september 2008

  € 35,95

  De bedrijfshulpverlener wordt ingezet bij calamiteiten zoals brand en ongevallen. Maar de standaardopleiding tot bedrijfshulpverlener is onvoldoende toegerust voor calamiteiten binnen de kinderopvang en het basisonderwijs. Het evacueren van kinderen verloopt anders dan dat van volwassenen. Ook ongevallen met kinderen vragen om een speciale aanpak. Bedrijfshulpverlening kind & omgeving geeft extra aandacht aan het acuut levensreddend handelen, eerste hulp aan kinderen en kinderziekten met een acuut karakter. Ook wordt het acuut levensreddend handelen bij volwassenen besproken. Dit boek biedt een duidelijke instructie voor de bedrijfshulpverleners binnen de kinderopvang en het basisonderwijs. Het is geschreven volgens de nieuwste Europese reanimatierichtlijnen 2006. Deze uitgave kwam tot stand onder redactie van Marianne van Gend en Hans van Gogh. Beide auteurs hebben vele jaren ervaring in het onderwijs aan professionele zorgverleners, brandweerlieden en bedrijfshulpverleners. Meer info
 15. Reflecteren

  Reflecteren

  M.C. Koetsenruijter - Nederlands - Paperback - 12 juni 2008

  € 28,50

  Reflecteren is een begrip dat verbonden is met de verpleegkundige beroepsuitoefening. Reflecteren doe je niet zo maar; er is een aanleiding voor. Veelal is dit een betekenisvolle gebeurtenis; een situatie die je hebt meegemaakt en waar je bewust over nadenkt. Door te reflecteren leer je het eigen handelen beter te doorgronden en hiervan te leren. Reflecteren leidt tot de ontwikkeling van een kritische, analytische verpleegkundige. Hierdoor draag je bij tot de verdere professionalisering van de verpleegkundige beroepsuitoefening. Reflecteren kun je individueel doen, op elk moment en op elke plaats. Je kunt dit ook samen met anderen doen bijvoorbeeld als onderdeel van het werk en/of tijdens intervisiebijeenkomsten. Dit boek beschrijft niet alleen de theorie over reflecteren en over leerprocessen (zoals leerstijlen, leren van fouten etc.), het biedt ook reflectiemodellen en werkvormen voor reflectie om actief na te leren denken over je ervaringen, handelen, gedrag, gevoelens en keuzes in je beroepsuitoefening. Meer info
 16. Verpleegtechnisch handelen Deel 1 medicijnen Werkcahier kwalificatieniveau 3

  Verpleegtechnisch handelen Deel 1 medicijnen Werkcahier kwalificatieniveau 3

  Nederlands - Paperback - 11 juli 2008

  € 30,99

  Werkcahier incl. cd-rom Medicijnen Meer info
 17. Zakboek Werkbegeleiden in Zorg en Welzijn

  Zakboek Werkbegeleiden in Zorg en Welzijn

  Nicolien van Halem - Nederlands - Paperback - 13 juni 2008

  € 21,99

  In competentiegericht onderwijs bepalen leerlingen grotendeels zelf wat zij willen leren. In dit onderwijs is ook toetsing in de praktijksituatie belangrijker geworden. Deze veranderingen zorgen ervoor dat een leerling een ander soort begeleiding nodig heeft. De werkbegeleider heeft een nieuwe rol gekregen: die van coach en beoordelaar. Competentiegericht begeleiden vraagt om maatwerk. Dat betekent dat de begeleidingsstijl moet worden afgestemd op de leerstijl van een leerling. Dit is voor de werkbegeleider een nieuwe uitdaging. Het Zakboek werkbegeleiden in zorg en welzijn geeft werkbegeleiders in de sector zorg en welzijn toepasbare adviezen voor het begeleiden van leerlingen in de competentiegerichte beroepspraktijkvorming. Dit handzame zakboek helpt u de werkbegeleiding in de dagelijkse praktijk verder te ontwikkelen. Meer info
 18. Immuno-/targeted-therapie

  Immuno-/targeted-therapie

  Nederlands - Paperback - 21 september 2008

  € 59,95

  n dit boek worden de laatste nieuwe ontwikkelingen binnen de immuno- en targeted therapie beschreven. Per geneesmiddel wordt informatie gegeven over het werkingsmechanisme, de indicaties en wijze van toediening en wordt ingegaan op de bijwerkingen en de specifieke aandachtspunten voor de zorg. 'Immuno-/targeted therapie in de hemato-/oncologische zorg' levert een bijdrage aan de verdere professionalisering van de (oncologie)verpleegkundigen en andere zorgverleners waardoor de zorg voor de patiënt die wordt behandeld met immuno-/targeted therapie verbetert. Dit boek is tot stand gekomen door de Special Interest Group Immuno-/Targeted Therapy, V&VN oncologie. Meer info
 19. Persoonlijke hygiëne Kwalificatieniveau 5 Werkcahier

  Persoonlijke hygiëne Kwalificatieniveau 5 Werkcahier

  Nederlands - Paperback - 13 juli 2006

  € 33,99

  Werkcahier inclusief cd-rom Basiszorg en cd-rom Persoonlijke hygiëne Meer info
 20. Lichaamsbeweging Kwalificatieniveau 4 Werkcahier

  Lichaamsbeweging Kwalificatieniveau 4 Werkcahier

  Nederlands - Paperback - 15 augustus 2006

  € 28,99

  Werkcahier incl. cd-rom Lichaamsbeweging Meer info
 21. Lichaamsbeweging hbo Kwalificatieniveau 5

  Lichaamsbeweging hbo Kwalificatieniveau 5

  Nederlands - Paperback - 23 augustus 2006

  € 29,99

  Werkcahier incl. cd-rom Lichaamsbeweging Meer info
 22. Persoonlijke hygiëne Kwalificatieniveau 4 Werkcahier

  Persoonlijke hygiëne Kwalificatieniveau 4 Werkcahier

  Nederlands - Paperback - 13 juli 2006

  € 33,99

  Werkcahier inclusief cd-rom Basiszorg en cd-rom Persoonlijke hygiëne Meer info
 23. Klinische zorg rondom de vaatpatient

  Klinische zorg rondom de vaatpatient

  Nederlands - Paperback - 17 oktober 2007

  € 60,99

  De zorg voor vaatpatiënten is in twintig jaar aanzienlijk veranderd. Fascinerende technische ontwikkelingen hebben grote invloed gehad op zowel de diagnostiek als de behandeling van patiënten met vaatziekten. Daarnaast worden vaatpatiënten meer en meer behandeld door multidisciplinaire teams bestaande uit medische specialisten van verschillende disciplines en beroepsbeoefenaars met een verpleegkundige achtergrond. Voor gespecialiseerde verpleegkundigen ontstaan dan ook nieuwe rollen. Taken van artsen worden overgenomen door nieuwe categorieën beroepsbeoefenaars, zoals 'nurse practitioners' en 'physician assistants'. Deze ontwikkelingen vinden nu hun weerslag in dit eerste Nederlandstalig handboek over vasculaire geneeskunde. Klinische zorg rondom de vaatpatiënt belicht de zorg voor patiënten met arteriële en veneuze vaatziekten zowel vanuit medisch als verpleegkundig oogpunt. Elk hoofdstuk begint met een casusbeschrijving en alle secties over specifieke vaatziekten worden afgesloten met een samenvatting van verpleegkundige aspecten. Meer info
 24. Ontwikkelingsgerichte zorg voor de pasgeboren baby

  Ontwikkelingsgerichte zorg voor de pasgeboren baby

  J.M. Wielenga - Nederlands - Paperback - 31 augustus 2006

  € 36,00

  Dit boek geeft een overzicht van de normale ontwikkeling van de baby. Hierin komen de pre- en postnatale ontwikkeling, het gedrag en de zintuiglijke ontwikkeling aan de orde. Dit boek biedt daarmee een handvat voor de observatie van het gedrag van de pasgeboren baby in relatie met zijn omgeving en zijn zorgverleners. De uitgave beschrijft evidence-based interventies om de groei en ontwikkeling van de baby op positieve wijze te ondersteunen. Tevens biedt het de professionele zorgverleners de noodzakelijke stappen om deze zienswijze te integreren in de dagelijkse praktijk. Meer info
 25. Eerste hulp aan kinderen

  Eerste hulp aan kinderen

  Nederlands - Paperback - 25 november 2006

  € 29,95

  rescue trainingen voor de werkvloer Een kind is voortdurend bezig de wereld te ontdekken. Vaak zijn kinderen net een stapje verder dan volwassenen denken. Hierdoor kunnen gevaarlijke situaties ontstaan. De meeste ongevallen met jonge kinderen vinden in en om het huis plaats. In sommige situaties, zoals verstikking, verdrinking of ernstige bloeding, zijn doortastend optreden en het verlenen van de juiste eerste hulp van levensbelang. Dit boek geeft duidelijke instructies om goede eerste hulp te kunnen verlenen, bij acute en minder acute ongevallen. Het laat zien welke risico's kinderen lopen en welke preventieve maatregelen u kunt toepassen. Tevens vindt u informatie die u helpt bij het tijdig herkennen van een (kinder)ziekte, zodat u de juiste zorg kunt geven en complicaties kunt voorkomen. Ook al zijn de meeste (kinder)ziekten onschuldig, toch kan er in sommige gevallen een complicatie optreden. Oorzaken van minder ernstige en ernstige ziekten zoals nekkramp, en al uw vragen over het verzorgen van een ziek kind, komen aan de orde. Een praktische uitgave voor iedereen die over parate kennis van EHBO bij kinderen wil beschikken. Dit boek is geschreven volgens de nieuwe Europese reanimatierichtlijnen van 1 januari 2006. Eerdere drukken van deze uitgave zijn verschenen onder de titel Eerste hulp bij kinderongevallen. Een handleiding voor acute hulp. Meer info

Artikelen 201 tot 225 van 473 in totaal

per pagina

Tabel  Lijst 

Van hoog naar laag sorteren

Daarom wohi

 • Goedkoopste warenhuis
 • Meer dan 320.000 artikelen
 • Vertrouwde topmerken
 • Unieke vondsten
 • Veilig 
 • Bestellen zonder account
 • Achteraf betalen
 • Snelle bezorging 
 • Gratis retourneren 
 • Verzendkosten NL slechts €3,95 boven €75,- gratis 
 • Bloemen & Boeken altijd gratis verzending